Skip to content
Yazı Renkleri
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Dernek Tüzüğü
Dernek Tüzüğü
KOCAELİ ARDAHAN- GÖLE YİĞİT KONAĞI KÖYÜ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNİN ANA TÜZÜĞÜDÜR
 
MADDE 1- DERNEĞİN ADI: Kocaeli Ardahan-Göle Yiğit konağı Köyü Kültür ve
                                                    Dayanışma Derneği
MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ: Kocaeli
MADDE 3- DERNEĞİN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ                                         ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
               Dernek amacını gerçekleştirebilmesi için aşağıda yazılı hususları yapar ve yerine getirir.
1-      Kocaeli’nde ve köyde bulunan Yiğit Konaklıların birlik ve beraberliğini sağlamak.
2-      Kocaeli ilinde bulunan fakir aileleri tespit etmek, ihtiyaç duyulan giyim, kuşam, yakacak temin etmek, ücretini dernekten karşılamak.
3-      Fakir ailelerin eğitim, sağlık, cenaze, düğün gibi hallerinde yanlarında bulunmak, her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak.
4-      Üyelerin kısa ve vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak.
5-      Köyden Kocaeli’ne göç eden ailelere yardımcı olmak, ev bulmak mülk edinmelerini sağlamak, işsizlere iş bulmak.
6-      Köyün örf adetlerini tanıtır, mecmua, gazete, broşür bastırmak ücretli veya ücretsiz üyelere dağıtmak.
7-      Her türlü konferans, toplantı ve seminerler düzenlemek, ilgili yerlerden izin almak kaydı ile yurt, pansiyon, kitaplık ,okuma odası kurmak, spor saha salonu açmak, kamp ve tesisler kurmak
8-      Derneğe gelir elde etmek amacı ile yemekli gece, gezi, tiyatro ve eğlence düzenlemek.
9-      Üyelerin istirahatini temin etmek için lokal açmak ve çalıştırmak.
MADDE 4- DERNEK KURUCULARININ ADI SOYADI-MESLEKLERİ-TABİYETLERİ VE         TARİHLERİ-BABA ADI VE İKAMETGAHLARI.
 
ADI SOYADI      MESLEĞİ    TAB. D.YERİ ve TAR. BABA ADI    İKAMETGAHI
           Kamil POLAT     Memur              T.C      Göle 1951 Ahmet Derince Sırrıpaşa mah. Öğrt. cd.
                                                                                                             Nur Sk.No:50 İZMİT
           Nadir KARA       Emekli              T.C     Göle 1951 İsmail    Hürriyet mah.Bülbül sk.No:10                                                                                                                                                        Uzunçiftlik-İZMİT
İsrafil KOÇ         İşçi                    T.C     Göle 1959 Cemal   Köseköy Ulus mah.Ulus cd.49/3     
                                                                                                 İZMİT
Recep BELEK    Serbest              T.C     Göle   1961 H.Halil Diliskelesi Cum.Cd.Akıncılar sk
                                                                                                  12/3 Gebze/İZMİT
Şemsettin ÇAKMAK İşçi             T.C     Göle   1966 Namaz 28 Haz.Mah.Ömür sk.No:17
                                                                                                   İZMİT
Cafer ATMACA   Serbest            T.C Ardahan 1950 Mecit Y.Şehir mah.Doğacan sk.No:25
                                                                                                   İZMİT
Gürbüz ÇELİK     Serbest             T.C    Göle     1971 Mevlüt Gültepe mah. Doğan yol   
                                                                                                                 İZMİT
 
 
 
           MADDE 5- DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:
                    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olup, Kocaeli ilinde ikamet      eden Ardahan, Göle ilçesi Yiğit Konağı köyü nüfusuna kayıtlı veya ebeveyni oralı ve derneğin amacını kabul eden herkes üye olabilir.
 
                    Türk Silahlı Kuvvetleri ile Genel ve özel kolluk kuvvetleri mensupları ve özel kanunlarda dernek kuramayacakları belirtilen dışında yasal şartları taşıyan diğer bütün memur statüsündeki kamu hizmetli görevlileri özgürce derneğe üye olabilirler.
  
                      2908 sayılı kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasının 2-3 numaralı bentlerinde affa uğramış olanlar ile, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmaktan dolayı iflas gibi yüz kızartıcı suçları ile ihale alım satımlarına fesat karıştırma suçlarından bir ile mahkum olanlar T.C.K.nun 2. kitabının 1. bendinde yazılı suçları işlemesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından biriyle mahkum olanlar, T.C.K.nun 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı, halk, sınıf, ırk, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçları ile aynı kanun 316-317. maddelerinde yazılı kalpazanlık suçlarından biriyle mahkum olanlar her hangi bir suçtan dolayı ağır hapis ve ya taksirli suçlar hariç 5 yıl ile daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile diğer kanunların dernekleri ile olamayacaklarını belirttiği kişiler, ortaokul ve orta öğretim öğrencileri denek üyesi olamazlar.
 
                      2908 sayılı kanunun 4.maddesinin 2.fıkrasının 4.maddesinde gösterilen T.C.K.nun 536. maddesinin 1-2-3-4 ve 5. fıkrasında yazılı siyasi ve ideolojik suçları işlemekten mahkum olanlar ve bu bentte belirtilen süresinde dernek üyesi olamazlar. Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyeler için ikamet şartı aranmaz.
 
                      Dernek Yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabulü veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir.
 
MADDE 6- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ.
                     Üyelik aidatı 3 ay üst üste ödemeyenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer öğrenci derneği iken öğrencilik sıfatı sona erenlerin 39.maddeye göre kamu hizmeti görevlilerince kurulan derneklerin üyesi iken derneğin kurulduğu kamu kurum veya kuruluşundan veya kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılmaları, dernekler üye olma hakkını kayıp edenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden
Dolayı üyelikten çıkarılanların kayıtlı bulundukları derneklerdeki üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.
 
MADDE 7- ÜYELİK HAKLARI
Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa     hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek üyeleri tüzüklerinde üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile zümre sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.
Ancak, 1-4.maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri 16. madde gereğince üye olabilecekleri derneklerin özel gelir kaynağı veya özel imkanları kanunla sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin, yönetim ve denetleme kurullarından görev alamazlar her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
              
          MADDE 8- DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ 
Bu derneğin 1- Genel kurul, 2- Yönetim kurulu, 3- Denetim kurullarından oluşur. Gerekli görüldüğünde Genel kurulca başka organlarda eklenebilir. Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı günden itibaren 6 ay içinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar.
 
       
   MADDE 9- GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI
1-      Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan
2-       Yönetim ve Denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 nin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır.
                   Olağan Genel kurul toplan tısının 2 yılda bir ocak ayında yapılır. İki yılda bir yapılması zorunludur. Yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan dernek üyeleri arasında birinin müracaatı üzerine Mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arsından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.
 
MADDE 10- ÇAĞRI USULÜ      
                       Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler, genel kurula katılacak üyeleri en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan etmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün saat- yeri ile gündemi toplantı gündemden en az 15 gün önce Mahallin en büyük Mülkiye amirliğine
Yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren listede eklenir.
  
                        Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı taktirde bu durum tutanakla geri bırakılma sebebi de belirtilerek, toplantı ilanın yapıldığı gazeteye ikinci ilan verilmek suretiyle üyelere duyurulur.
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, 1. fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı 2. fıkra esaslarına göre Mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakı-lamaz.
 
MADDE 11- TOPLANTININ YETER SAYISI
                       Genel kurul Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurullarının tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.
 
MADDE 12- TOPLANTI YERİ
                      Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.
 
MADDE 13- TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
                        Dernek genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve Mahallin en büyük mülkiye amirliğine
Bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki
Adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. 23.maddede belirtilen tam sayı sağlanmamışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından ve görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Hükümet komserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez, Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip üye seçilir.
 
                        Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonucu bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
 
  
MADDE 14- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
   Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurul toplantısında hazır bulunan en az 10/1 i tarafından bölüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.
 
MADDE 15- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
                       Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
1-      Dernek organlarının seçimini yapmak
2-      Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3-      Yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim ibrası.
4-      Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi.
5-      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6-      Derneği federasyona katılması veya ayrılması
7-      Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması
8-      Mevzuat veya dernek tüzüğünün genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
MADDE 16- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
                       Yönetim kururlu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir
1-      Derneği temsil etmek veya hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2-      Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplan tısında bir başkan, bir sekreter, muhasip veznedar seçerler
3-      Yönetim kurulu aralarında müteakip kalacakları günlerde en az ayda bir defa toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılamayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
4-      Dernek şubelerinin açılmasının kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
5-      Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak gene kurula sunmak.
6-      Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde Mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile bildirilmek.
7-      Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendileri ne verildiği diğer işlemleri yapmak ve yetki- lerini kullanmak.
 
MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
                        Yönetim kurulu üye sayısı boşalmaları sebebi ile yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahallin sulh hukuk hakimi duruşma dernek üyelerinden seçeceği üç kişiye bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.
 
MADDE 18- DENETLEM KURULUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ
                        Denetleme kurulu üç asil ve üç yedekten oluşur. Genel kurulca seçilir.Bu kurulu denetlemeyi dernek tüzüğünde tespit edilen usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonucunu bir rapor halinde genel kurul toplandığında genel kurula sunar. Denetleme kurulu aralarında
yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçerler. Denetleme kurulu hesaplarda bir yolsuzluk görürse, genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırır.
 
MADDE 19- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
                        Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim ve denetim kurulu başkanı tarafından denetim kurulu asil ve yedek üyelerin adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ikametgahı ile diğer organlara seçilenlerin aynı şekilde tanzim edilecek evrakları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük
Mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.
 
MADDE 20- DERNEĞİN ŞUBESİ
                        Derneğin şubesi yoktur.
 
MADDE 21- ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI
                        Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarı yıllık 60.000.000 (Altmışmilyon) TL. olup, genel kurulca belirlenecektir.
 
MADDE 22- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ
                        Derneğin işlemleri, defterleri, hesap ve faaliyetler İç İşleri Bakanlığınca veya dernek merkezlerinin bulunduğu yerin en büyük Mülkiye amiri tarafından bizzat veya görevlendireceği memurlar aracılığı ile denetlenir. Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter ve işlemli yazıları dernek yetkilileri tarafından gösterilmemesi veya verilmemesi yönetim yerleri ile müessese ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.
 
MADDE 23- DERNEĞİN GELİRLERİ
                        Derneğin gelirleri
1-      Üye aidatları.
2-      Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence temsil, konser, spor yarışmaları ve konferanslardan sağlanan gelirler.
3-      Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4-      Bağış toplama hakkındaki mevzuat hükümleri göre uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan ibarettir.
            
             MADDE 24- DEFTER VE KAYITLAR.
                                    Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar ve notere tasdik ettirir.
1-      Üye kayıt defteri
2-      Karar defteri
3-      Gelen giden evrak kayıt defteri
4-      Gelir ve gider defteri
5-      Kesin hesap bilanço defteri
6-      Demirbaş eşya kayıt defteri
7-      Alındı belgesi kayıt defteri
            
 
     MADDE 25- DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ
                                     Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır, Giderleri harcama belgesi ile yapılır.Bu
belgelerin saklama belgesi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır. Dernek gelirlerinin alındı belgesinde kullanılması ve kullananların denetlenmesi veya alınacak, alındı belgeleri Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi bastırılması derneklere verilesi, kullanılması ve kullananların denetlenmesi veya alınacak ücret İç İşleri ve Maliye Bakanlığınca yönetmelikte tespit olunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemen itibaren 30 gün içinde alındı belgesinin bastırılması ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgesinin Mahallin en büyük mülkiye amirliğine
 
onaylatarak, bağış ve aidat kabul edilir. Maliye Bakanlığınca alındı belgesi sağlandıktan sonra, özel alındı belgeleri kullanılmaz, bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişiler yönetim kurulu bir kararla belirtir. Bu karar o yerin en büyük Mülkiye amirliğine tasdik ettirilir.
 
MADDE 26- TAŞINMAZ MAL EDİNME
                        Dernek ikametgahları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamazlar. Dernekçe satın alınan veya vasiyet yolu derneklere intikal eden taşınmaz malların dernek adına, tapuya tescilinden sonra 3 ay içinde mülki makama bildirilmesi zorunludur. Dernek ihtiyaçlarından fazla olduğu tespit edilenler, İç İşleri Bakanlığınca belli bir süre içerinde dernekçe paraya çevrilir.
 
MADDE 27- TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞEĞİ
Genel kurul kararı ile olağan veya olağan üstü genel kurul toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün        oyları ile görüşülür, buna göre ;
1-      Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi
2-      Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunanların üyelerinden en az 10/1’ i tarafından önerge verilerek alınması istenmesi gerekir. Bu taktirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayıda toplantıda hazır bulunan 2/3’ünün çoğunluğudur.
                                          
         MADDE 28- DERNEĞİN FESHİ
                                Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamamış ise, 2908 sayılı yasanın 21. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun derneğin feshi konusu görüşülür. Feshi ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi genel kurul tarafından 5 gün içerisinde o yerin en büyük Mülkiye amirliğine yazı ile bildirilir.
 
MADDE 29- DERNEĞİN TASFİYESİ
                        Genel kurulca feshi edilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan derneğin menkul ve gayrimenkul-
leri genel kurul kararıyla Kızılay yada Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Vakfına devredilir. Mahkeme kararı ile kapatıldığında ise hazineye intikal eder.
 
MADDE 30- DERNEĞİN LOKALİ
                        Derneğin lokali 2908 sayılı kanunun 90.maddesi gereğince Mahallenin en büyük Mülkiye amirliğinden izin almak suretiyle açılır. Dernek lokalinin işletmesi yönetim kurulunun tespit edeceği hususlar üzerinde işlettirilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar oynanmaz.
  
 
MADDE 31- HÜKÜMET KOMİSERİNE VERİLECEK ÜCRET MİKTARI
                        Hükümet Komiserine ve yardımcısına verilecek ücret miktarı birinci derecede kadrolu memur için tespit edilecek yurt içi ve gündelik miktarını geçmemek üzere İç İşleri ve Maliye Bakanlığınca müşterek tespit olunur. Bu ücret dernek tarafından genel kurul toplantısına iki gün kala Maliye veznesine yatırılır.
 
                        2908 sayılı dernekler kanuna göre hazırlanan ve dernek organlarının teşkiline kadar dernek işlerini yürütmede ve derneği temsilen yetkili kurucu müteşebbis heyetin kendi arasında yapmış olduğu toplantısında kabul edilen iş bu tüzük tasdik olunur.
 
 
 
KURUCULAR
 
 
 
Kamil POLAT                                             Nadir KARA                                    İsrafil KOÇ
Geç.Yön.Krl.Bşk.                                         2.Başkan                                           Muhasip
 
 
                                                                      
 
 
Recep BELEK    Şemsettin ÇAKMAK        Cafer ATMACA                  Gürbüz ÇELİK
       Yazman                      ÜYE                                ÜYE                                      ÜYE

 


Derneğimiz

Başkanımızdan Mesaj
Merhaba.Başta İzmit'te bulunan değerli köylülerimiz sonra da bütün yurtiçi ve yurtdışında bulunan değerli Türkeşenliler, hepinizi saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz.Öncelikle İstanbul ve Ankara Dernek yerlerinin alımına yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.Biz de yeni yönetim olarak İzmitteki derneğimize bir yer alma girişiminde bulunduk bundan dolayı siz köylülerimizin yardımlarını bekliyoruz.Derneğimiz için almayı planladığımız yeri araştırdık.100-120 bin lira arasında.Şuan İzmit'te bulunan iş adamları ve yönetim katkıda bulundular.Kendilerine köylülerimiz adına teşekkür ederiz siz değerli köylülerimizin bütçesine göre yardımda bulunmalarını bekliyoruz. Yönetim şeffaf ve ilkeli olacaktır  herkese ulaşamaya çalışacağız bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum  Saygılarımızla...  Kamil POLAT Dernek Başkanı..
 
HATİCE SİZGİ VEFAT ETMİŞTİR

KÖYLÜMÜZ ASLAN SİZGİ'İN EŞİ HATİCE (HACA) SİZGİ VEFAT ETMİŞTİR

 CENAZESİ 05.10.2016 ÇARŞAMBA(BUGÜN) KÖYDE DEFNEDİLEÇEKTİR

MERHUMEYE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUZ.. 

OĞLU ÖZKAN SİZGİ İRTB:05374224931

 
Dernek haberleri

 

 
Derneğimiz Hakkında Genel Bilgi
 
Dernek Yönetim Kurulu
BAŞKAN . Kamil  POLAT
2.BAŞKAN Orhan ALANLAR
SAYMAN   Cengiz DUYMAZ
ÜYE         Yavuz AĞKOÇ
ÜYE         Erdal BELEK

 
Üye Listesi

 
Üyelik Dilekçesi
 
Dernek Tüzüğü
 
Dernek Tarihçesi
 
Dernek Merkezi
 
Dernek Faaliyetleri
 
Derneğimizin Hedefleri
 
Dernek Hesap Numaraları

Kocaeli Ardahan İli Göle İlçesi Yiğitkoğı Köyü Kültür ve dayanışma Derneği

Dernek hesap no : Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi 
İban: TR650001000163366769525001

 

 

Duyurular

YÖNETİM KURULUNDAN

Değerli Türkeşen'liler saygı ve sevgilerimizi sunarak sizlere seslenmek istiyoruz.Bizler yeni yönetim olarak Gelecek kuşaklara İzmit'te de bir evimiz olsun amacıyla yola çıktık.Yardımlarınız için sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız değerli köylülerimiz derneğimiz telefonuna ulaşarak yapacakları yardımları bildirirlerse çok memnun oluruz.Değerli köylülerimiz hepimizin bu yolda bütçemize göre elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.Lütfen ilginizi bekliyoruz.Bizleri yalnız bırakmayınız. İzmitde 270 haneyiz alacağımız yer 100 bin Türk Lirası hadi el birliği ile alalım kiradan kurtulalım.Hepinize şimdiden teşekkür ederiz kazançlarıniz bol olsun. YÖNETİM
Dernek Telefon: 02623239131 Kocaeli Ardahan İli Göle İlçesi Yiğitkoğı Köyü Kültür ve dayanışma Derneği

Dernek hesap no : Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi 
İban: TR650001000163366769525001

Derneğimizin Hesap Numarası

Değerli Türkeşen'liler saygı ve sevgilerimizi sunarak sizlere seslenmek istiyoruz.Bizler yeni yönetim olarak Gelecek kuşaklara İzmit'te de bir evimiz olsun amacıyla yola çıktık.Yardımlarınız için sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığımız değerli köylülerimiz derneğimiz telefonuna ulaşarak yapacakları yardımları bildirirlerse çok memnun oluruz.Değerli köylülerimiz hepimizin bu yolda bütçemize göre elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.Lütfen ilginizi bekliyoruz.Bizleri yalnız bırakmayınız. İzmitde 270 haneyiz alacağımız yer 100 bin Türk Lirası hadi el birliği ile alalım kiradan kurtulalım.Hepinize şimdiden teşekkür ederiz kazançlarıniz bol olsun. YÖNETİM
Dernek Telefon: 02623239131 Kocaeli Ardahan İli Göle İlçesi Yiğitkoğı Köyü Kültür ve dayanışma Derneği

Dernek hesap no : Ziraat Bankası Kocaeli Şubesi 
İban: TR650001000163366769525001Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Erdoğan ATMACA
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerek
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi